กระดานข่าว/กิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานประเด็นปัญหาการพัฒนาคุณภาพชีวิต (พชอ.) ระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (21 มี.ค. 2567) สสอ.หนองฉาง ออกนิเทศ ติดตามงานสาธารณสุขโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบที่ 1 (8 มี.ค. 2567) กิจกรรมอบรมโครงการยกระดับพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (13 ก.พ. 2567) ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอหนองฉาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 (6 ก.พ. 2567) กิจกรรมตรวจแนะนำตาม พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในพื้นที่อำเภอหนองฉาง (29 ธ.ค. 2566) กิจกรรมสภากาแฟเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ในระดับอำเภอ (27 ธ.ค. 2566) สสอ.หนองฉาง ออกตรวจสอบเฝ้าระวังกระเช้าช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2567 (21 ธ.ค. 2566) กิจกรรมรณรงป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก (10 ส.ค. 2566) ประชาสัมพันธ์กิจกรรม Walk Run Bike Fighting Stroke ครั้งที่ 9 (12 ก.ค. 2566) กิจกรรมรณรงค์วันไข้เลือดออกอาเซียน (15 มิ.ย. 2566)
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศ
ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากร ในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก รอบแรก ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (1 ตุลาคม 2566 – 31 มีนาคม 2567) (7 มิ.ย. 2567) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ (สสอ.หนองฉาง) (23 พ.ค. 2567) ชะลอการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรนะ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (สสอ.หนองฉาง) (20 พ.ค. 2567) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรนะ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ (สสอ.หนองฉาง) (7 พ.ค. 2567) ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุการ (สสอ.หนองฉาง) (1 พ.ค. 2567) ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ (สสอ.หนองฉาง) (18 เม.ย. 2567) ประกาศแนวทางการปฏิบัติ ฯ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567(14 ก.พ. 2567) คำประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (NO Gift Policy) ประจำปี 2567(14 ก.พ. 2567) ประกาศมาตรการป้องกันการทุจริต การเรียกรับสินบนทุกรูปแบบ และแก้ไขการกระทําผิดวินัยของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567(14 ก.พ. 2567) แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567(12 ธ.ค. 2566)
อ่านเพิ่มเติม