การดำเนินงานชมรมจริยธรรมของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองฉาง การดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (แบบฟอร์มที่ 1) แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม (แบบฟอร์มที่ 2) รอบ 6 เดือน แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม (แบบฟอร์มที่ 2) รอบ 12 เดือน รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบ 6 เดือน(1 ตุลาคม 2566-31 มีนาคม 2567) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบ 12 เดือน(1 เมษายน 2567-30 กันยายน 2567) การดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (แบบฟอร์มที่ 1) แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม (แบบฟอร์มที่ 2) รอบ 6 เดือน แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม (แบบฟอร์มที่ 2) รอบ 12 เดือน รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบ 6 เดือน(1 ตุลาคม 2565-31 มีนาคม 2566) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบ 12 เดือน(1 เมษายน 2566-30 กันยายน 2566) การดำเนินงานตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา การประเมินการปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564 ประกาศแนวทางการปฏิบัติ ฯ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประกาศแนวทางการปฏิบัติ ฯ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ภาพกิจกรรมปลูกฝังวัฒนธรรม และปลุกจิตสํานึกบุคลากรที่เกี่ยวข้องตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ปีงบประมาณ 2566 ภาพกิจกรรมปลูกฝังวัฒนธรรม และปลุกจิตสํานึกบุคลากรที่เกี่ยวข้องตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ปีงบประมาณ 2567