ข่าวและกิจกรรมประชาสัมพันธ์ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองฉาง

วันที่ 13 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองฉาง นายสมเจตน์ ไวสาริกิจ สาธารณสุขอำเภอหนองฉาง เป็นประธานการอบรมโครงการยกระดับพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยให้ความรู้เรื่องประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน การเสริมสร้าง และพัฒนาทางด้านจริยธรรม และการรักษาวินัย รวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย ผลประโยชน์ทับซ้อนตามหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) กระทรวงสาธารณสุข แก่บุคลากรของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองฉาง และเครือข่ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในหน่วยบริการปฐมภูมิหนองฉาง จำนวน 17 แห่ง กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อ เสริมสร้าง พัฒนาทางด้านจริยธรรมและการรักษาวินัย รวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ตามแนวทางปฏิบัติจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH code of Conduct) แนวปฏิบัติ 10 ข้อ ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ของแนวคิด “จิตพอเพียงต้านทุจริต”

...