ข่าวและกิจกรรมประชาสัมพันธ์ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองฉาง

วันที่ 29 ธันวาคม 2566 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองฉาง ร่วมกับฝ่ายปกครอง ตำรวจ สรรพสามิต สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี และ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 นครสวรรค์ ออกตรวจแนะนำร้านค้าจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สุรา บุหรี่ และยาสูบ ตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 และ พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560

...