ข่าวและกิจกรรมประชาสัมพันธ์ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองฉาง

วันที่ 15 มิถุนายน 2566 อำเภอหนองฉาง นำโดยคณะครูและนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนา จัดกิจกรรมรณรงค์วันไข้เลือดออกอาเซียน โดยมี นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีและหัวหน้าส่วนราชการ อำเภอหนองฉาง, เด็กนักเรียนและประชาชนทั่วไป เข้าร่วม กิจกรรมดังกล่าว เพื่อสร้างการรับรู้ความตระหนักถึงอันตรายของโรคไข้เลือดออกและช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำ ณ ศาลาประชาคมเทศบาลตำบล เขาบางแกรก (ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองตลาดทุ่งนา)

...