ข่าวและกิจกรรมประชาสัมพันธ์ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองฉาง

วันที่ 6 และ 8 มีนาคม 2567 นายสมเจตน์ ไวสาริกิจ สาธารณสุขอำเภอหนองฉาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน ออกนิเทศงานสาธารณสุขประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 1 และติดตามการดำเนินงานตามตัวชีวัดของกระทรวงสาธารณสุขของ รพ.สต.ในสังกัดจำนวน 6 แห่ง โดยติดตามงานดังนี้ งานบริหารทั่วไป งานควบคุมโรคติดต่อ งานควบควบคุมและตรวจสอบภายใน งานโรคไม่ติดต่อ งานยาเสพติด งานส่งเสริมสุขภาพ งานพัสดุครุภัณฑ์ งานเวชภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา และงานคุมครองผู้บริโภค เพื่อผลการดำเนินบรรลุตามวัตถุประสงค์ และการปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป

...