...

วันที่ 21 มี.ค.2567 ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานประเด็น พชอ.

อ่านเพิ่มเติม
...

วันที่ 7 และ 8 มี.ค.2567 ออกนิเทศงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบที่ 1

อ่านเพิ่มเติม
...

วันที่ 13 ก.พ.2567 อบรมโครงการยกระดับพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

อ่านเพิ่มเติม
...

วันที่ 6 ก.พ.2567 ประชุมคณะกรรมการ พชอ. ครั้งที่ 1/2567

อ่านเพิ่มเติม
...

วันที่ 29 ธ.ค.2566 ตรวจแนะนำตาม พรบ.ควบคุุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

อ่านเพิ่มเติม
...

วันที่ 27 ธ.ค.2566 กิจกรรมสภากาแฟเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ในระดับอำเภอ

อ่านเพิ่มเติม
...

วันที่ 21 ธ.ค.2566 สสอ.หนองฉาง ออกตรวจสอบเฝ้าระวังกระเช้าช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2567

อ่านเพิ่มเติม
...

วันที่ 10 ส.ค.2566 กิจกรรมรณรงป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก

อ่านเพิ่มเติม
...

วันที่ 12 ก.ค.2566 ประชาสัมพันธ์กิจกรรม Walk Run Bike Fighting Stroke ครั้งที่ 9

อ่านเพิ่มเติม
...

วันที่ 15 มิ.ย.2566 กิจกรรมรณรงค์วันไข้เลือดออกอาเซียน

อ่านเพิ่มเติม
...

วันที่ 24 และ 26 มิ.ย.2566 ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย

อ่านเพิ่มเติม
...

วันที่ 26 มิ.ย.2566 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

อ่านเพิ่มเติม
...

วันที่ 21 มี.ค.2566 ประชุมคณะกรรมการอนามัยการเจริญพันธุ์อำเภอ

อ่านเพิ่มเติม
...

วันที่ 7-8 มี.ค.2566 ตรวจนิเทศงานประจำปีงบประมาณ 2566 รอบที่ 1

อ่านเพิ่มเติม
...

วันที่ 27 ธ.ค.2565 ตรวจเฝ้าระวังการจำหน่ายกระเช้าของขวัญปีใหม่ 2566

อ่านเพิ่มเติม
...

วันที่ 21 ธ.ค.2565 ประชุมคณะกรรมการ พชอ. ครั้งที่ 1/2566

อ่านเพิ่มเติม
...

วันที่ 2 ธ.ค.2565 รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ในพื้นที่

อ่านเพิ่มเติม
...

วันที่ 26 พ.ย.2565 โครงการ WALK RUN BIKE Fighting stroke 8

อ่านเพิ่มเติม
...

วันที่ 23 พ.ย.2565 กิจกรรม "รวมพลัง อสม.ส่งต่อภูมิคุ้มกัน ป้องกัน 608"

อ่านเพิ่มเติม
...

วันที่ 1 ก.ย.2565 ประกาศรางวัล "ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด ลุ้นโชค"

อ่านเพิ่มเติม
...

วันที่ 18 ส.ค.2565 บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล.

อ่านเพิ่มเติม
...

วันที่ 26 ก.ค.2565 รับการประเมินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า.

อ่านเพิ่มเติม
...

วันที่ 29 มิ.ย.2565 ตรวจประเมินตามมาตรการ COVID Free Setting.

อ่านเพิ่มเติม
...

วันที่ 8 มิ.ย.2565 รับนิเทศงานผสมผสานสาธารณสุขอุทัยธานี รอบ 2 ปี 2565.

อ่านเพิ่มเติม
...

วันที่ 31 พ.ค.2565 สคร.3 นครสวรรค์ ประเมินมาตรฐานงานระบาดวิทยาอำเภอหนองฉาง​.

อ่านเพิ่มเติม
...

วันที่ 14 เม.ย.2565 ตรวจเยี่ยมจุดตรวจช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 พื้นที่อำเภอหนองฉาง​.

อ่านเพิ่มเติม
...

วันที่ 4 ก.พ.2565 เวลา 09.00 น ประกาศเจตนำจงต่อต้านการทุจจริตของผู้บริหาร​.

อ่านเพิ่มเติม
...

วันที่ 4 ก.พ.2565 กิจกรรมโครงการยกระดับพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน​.

อ่านเพิ่มเติม
...

วันที่ 7 ม.ค.2565 ประชุมสมาชิกชมรม STRONG สสอ.หนองฉาง​.

อ่านเพิ่มเติม
...

วันที่ 31 ธ.ค.2564 สคร.3 จ.นครสวรรค์ ลงพื้นที่เยี่ยมด่านชุมชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565.

อ่านเพิ่มเติม
...

วันที่ 30 ธ.ค.2564 รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ตรวจเยี่ยมจุดตรวจและจุดบริการด่านชุมชน.

อ่านเพิ่มเติม
...

วันที่ 28 ธ.ค.2564 สสอ.หนองฉาง ออกตรวจเฝ้าระวังการจำหน่ายกระเช้าของขวัญเทศกาลปีใหม่ 2565.

อ่านเพิ่มเติม
...

วันที่ 24 ธ.ค.2564 ประชุม ศปถ.หนองฉาง การดำเนินงานป้องก้นอุบัติเหตุจราจร ปี 2565.

อ่านเพิ่มเติม
...

วันที่ 3 ธ.ค.2564 ทีม CDCU สสอ.หนองฉาง ตรวจ ATK ค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก ร.ร.ชุมชนบ้านทุ่งนา.

อ่านเพิ่มเติม
...

วันที่ 21-24 พ.ย.2564 ตรวจ ATK พระภิกษุ/สามเณรที่เข้าสอบนักธรรมชั้นโทและชั้นเอก ณ พุทธอุทยาน.

อ่านเพิ่มเติม
...

วันที่ 28 ต.ค.2564 ศปก.ต.หนองฉาง ตรวจประเมินเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ร.ร.ทองประสาทเวทย์.

อ่านเพิ่มเติม
...

วันที่ 28 ก.ย.2564 ร่วมซ้อมแผนจำลองสถานการณ์กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กับ ธ.ก.ส.สาขาหนองฉาง.

อ่านเพิ่มเติม
...

วันที่ 9 ก.ย.2564 บุคลากรสาธารณสุขอำเภอหนองฉางบริการฉีดวัคซีนพระราชการป้องกันโรคโควิด19 ซิโนฟาร์ม.

อ่านเพิ่มเติม
...

วันที่ 26 ส.ค.2564 ประชุมคณะกรรม พชอ. เพื่อกำหนดมาตรการควบคุมการระบาดโรคโควิด19 ในพื้นที่.

อ่านเพิ่มเติม
...

วันที่ 18-19 ส.ค.2564 สอบสวนควบคุมการระบาดโรคโควิด19 พื้นที่ตำบลหนองฉางและตำบลหนองสรวง.

อ่านเพิ่มเติม
...

วันที่ 7 พ.ค.2564 ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดี "สาธารณสุขอำเภอหนองฉาง" ท่านใหม่.

อ่านเพิ่มเติม
...

วันที่ 1 มี.ค.2564 สนง.สาธารณสุขอำเภอหนองฉาง รณรงค์กิจกรรมก้าวท้าใจ Season3.

อ่านเพิ่มเติม
...

วันที่ 9 ก.พ.2564 กิจกรรมประกาศเจตจำนงสุจจริตของผู้บริหาร สนง.สสอ.หนองฉาง.

อ่านเพิ่มเติม
...

วันที่ 8 ก.พ.2564 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินวิกฤตสุขภาพจิต.

อ่านเพิ่มเติม
...

วันที่ 9 ธ.ค.2563 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี ตรวจเยี่ยม คปสอ.หนองฉาง​.

อ่านเพิ่มเติม
...

วันที่ 7 ธ.ค.2563 โครงการอบรมสุขาภิบาลอาหาร​ฯ แก่ผู้ประกอบการและผู้สัมผัส​อาหาร​.

อ่านเพิ่มเติม
...

สคร 3 นครสวรรค์ ตรวจเยี่ยมและรับฟังสรุปผลการดำเนินงาน พชอ.หนองฉาง ปี 2563.

อ่านเพิ่มเติม
...

สสอ.หนองฉาง จัดการคัดเลือก​ อสม.ดีเด่น ระดับอำเภอ​ ประจำปีงบประมาณ 2564.

อ่านเพิ่มเติม
...

วันที่ 4 พ.ย.2563 กิจกรรม​โครงการ​คัดกรองมะเร็ง​เต้านม​โดยเครื่อง​เอ็กซเรย์​เต้านม​เคลื่อนที่​(Mammogram).

อ่านเพิ่มเติม
...

จิตอาสากำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย วันปิยะมหาราช 23 ตุลาคม 2563.

อ่านเพิ่มเติม
...

กิจกรรมน้อมรำลึก​เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จ​พระศรี​นครินทรา​บรม​ราช​ชนนี วันที่ 21 ต.ค. 2563.

อ่านเพิ่มเติม
...

กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต​ รัชกาลที่​ 9 วันที่ 13 ต.ค. 2563.

อ่านเพิ่มเติม