ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองฉาง วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2554 ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564 อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขชุดปัจจุบัน จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct) แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) - NSCR แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2566-2580) ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570) นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565 นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2568 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2567