ข่าวและกิจกรรมประชาสัมพันธ์ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองฉาง

วันที่ 21 มีนาคม 2567 ว่าที่ร้อยตรี ชยพล อัครจิรากุล นายอำเภอหนองฉาง ประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานแก้ไขปัญหา พชอ. ในระดับตำบล กลุ่มเป้าหมายเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเครือข่ายหน่วยบริการ อำเภอหนองฉาง อาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน เครือข่ายผู้นำชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 40 คน มาร่วมดำเนินการตามภารกิจที่ พชอ. คัดเลือกเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในระดับพื้นที่อำเภอหนองฉาง เป็นไปในทิศทางยุทธศาสตร์และเป้าหมาย อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ โดยบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานรัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนอย่างเป็นองค์รวม

...