ข่าวและกิจกรรมประชาสัมพันธ์ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองฉาง

ว่าที่ร้อยตรี ชยพล อัครจิรากุล นายอำเภอหนองฉาง ประธานการประชุม พร้อมด้วยนายสมเจตน์ ไวสาริกิจ สาธารณสุขอำเภอหนองฉางร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต (พชอ.) วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองฉาง เพื่อสรุปผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมา และคัดเลือกประเด็นปัญหาสุขภาพและวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยการประชุมครั้งนี้คณะกรรมการมีมติเลือกประเด็นในการพัฒนาคุณภาพชีวิด ดังนี้ (1) ลดผู้ป่วยโรคไตรายใหม่ และ (2) การดูแลผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติด โดยให้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองฉาง (เลขานุการ) ดำเนินการแต่งตั้งอนุกรรมการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการต่อไป

...